کاهش قیمت فریم درب شیشه ای

کاهش قیمت فریم درب شیشه ای

نرخ فریم درب شیشه ای کاهش یافته به طوری که نرخ برخی از فریم ها تا ۱۰ درصد کاهش داشته است. برخی فروشندگان و تولید کنندگان فریم درب شیشه ای این کاهش نرخ را به کاهش چند روز اخیر نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش حجم تقاضای فریم درب شیشه ای همزمان با شروع سال تحصیلی ربط می دهند.

 

نکته عجیب ماجرا، قیمت های نجومی فریم درب شیشه ای برای روزهای اول آبان به بعد است که با ارقام نجومی در معرض فروش گذاشته است.

به نظر می رسد دستگاه های متولی نظارت ، باید نظارت در نیمه دوم آبان به بعد اعمال کنند.

 

 فریم درب شیشه ای 44

فریم درب شیشه ای ۴۴